За нас – About Us

A translation in English follows under the text in Bulgarian.

EURACTIV е независима общоевропейска медийна мрежа със седалище в Брюксел, специализирана в политиките на ЕС. EURACTIV.com е създаден преди 20 години от Кристоф Леклерк, френски предприемач и активен гражданин. Днес уебсайтовете EURACTIV предоставят безплатни локализирани новини за политиката на ЕС на 12 езика с журналистически екипи на EURACTIV в 12 държави. Със своята дългогодишна и задълбочена работа по значими европейски и международни теми, EURACTIV е доказан партньор на европейските институции, както и на редица правителствени, неправителствени и бизнес организации. EURACTIV прави качествена и етична журналистика като по този начин допринася за по-доброто разбиране на националните позиции в Брюксел и в институциите на ЕС.

За да се избегне уязвимостта на българските медии от натиск, уебсайтът EURACTIV България е юридически базиран в Брюксел. Негов издател е Георги Готев, български и белгийски гражданин със седалище в Брюксел, който е и заместник-главен редактор на EURACTIV.com.

EURACTIV България надгражда опита на два предишни медийни проекта – BulgarianPresidency.eu и EUelectionsBulgaria.comи запазва своите основни автори на ръководни позиции: журналистът Красен Николов в качеството на старши редактор на EURACTIV.bg и разследващата журналистка Валя Ахчиева, отговаряща за разследващата журналистика на EURACTIV.bg. Към екипа се присъедини и известната телевизионна журналистка Антоанета Николова. Екипът се подпомага от младата журналистка и преводач Калина Ангелова.

EURACTIV България надгражда автентичния модел на EURACTIV.com, базиран на корпоративно спонсориране, проекти на ЕС и организиране на събития – кръгли маси и конференции. Устойчивият бизнес модел позволява използването на съдържанието да бъде безплатно.

Спонсорирането позволява навлизане в дълбочина в журналистическото отразяване на теми от интерес на спонсора, при пълна редакционна независимост. Конференциите и кръглите маси привличат високопоставени и компетентни панелисти и публика, благодарение на името и качеството, с което се свързва марката EURACTIV.com, на модераторите и на опита в провеждането на такива събития, натрупан в продължение на 20 години.

Въз основа на опита на EURACTIV.com, EURACTIV България цели да разпали и подхранва дебатите за политиката сред заинтересованите страни, включително правителството, бизнеса и гражданското общество. EURACTIV България ще обхваща в цялост процесите на изграждане на политики до взимането на политическо решение, обобщавайки въпросите, без непременно да взема страна. Уебсайтът ще остане възможно най-далеч от политиката, но ясно ще изразява проевропейски позиции, когато се сблъска с популистки и евроскептични виждания.

Българоезичният сайт EURACTIV България, ще представя най-доброто от EURACTIV.com, като същевременно ще бъде с фокус върху България –  с новини и съдържание, както от европейските институции, така и от София. Най-добрите статии, отразяващи българската тема в EURACTIV България, ще бъдат преиздадени на английски език от EURACTIV.com.

Поради специфичния български контекст, EURACTIV България ще даде приоритет на разследващата журналистика с проверка на фактите и разобличавайки фалшиви новини. Ще се фокусира и върху върховенството на закона, проблемите на чуждестранните инвеститори и свободата на медиите в България.

От 4 февруари 2020 г. сайтът EURACTIV.bg е подпомаган от Борд на директорите. Основната роля на Борда е да подпомага издателя при определянето на стратегическите цели и за утвърждаване на ролята на изданието като компетентна, обективна и независима медия, която предоставя достоверна и навременна информация и анализи за процесите в България и Европейския съюз.

Председател на Борда на директорите е Ивайло Калфин – два пъти вицепремиер, министър на външните работи, на труда и социалната политика и бивш член на Европейския парламент. Членове на Борда са Гергана Паси, бивш министър по европейските въпроси, цифров посланик на ЕС и Юлиан Попов, бивш министър на околната среда, старши политически съветник на Европейската климатична фондация.

Медийните партньори на EURACTIV България са ежедневникът СЕГА и уебсайтът Дневник, които ще споделят съдържание и видимост и ще предприемат общи проекти с нас въз основа на взаимно съгласие.

EURACTIV България се присъединява към Редакционната мисия и Редакционната харта на EURACTIV.com. Като медия, която практикува разследваща журналистика, EURACTIV България се придържа към директивата на ЕС за защите лицата, които съобщават за нарушения на европейското заканодателство, по-широко известна като Directive on Whistleblower Protection. Свободни длъжности ще се обявяват публично на платформата EURACTIV JobSite и ще бъдат заемани на анти-дискриминационна основа.

EURACTIV България разрещава на други медии да пре-публикуват максимум една статия седмично, със задължително посочване на източника и хиперилнк, ако медията е онлайн. За всяка последваща публикация се изисква изрично разрешение. За контакти: gggotev@gmail.com , krassssen@gmail.com Спорове ще се решават по белгийското законодателство.

***

EURACTIV is an independent pan-European media network based in Brussels specialised in EU policies. EURACTIV.com was created 20 years ago by Christophe Leclercq, French entrepreneur and active citizen. Today, the EURACTIV websites provide free local news dedicated to EU policies in 12 languages thanks to the EUACTIV network teams in 12 countries. With its longstanding and in-depth coverage of major European and international issues, EURACTIV is a proven partner of the European institutions, as well as a number of governmental, non-governmental and business organisations. EURACTIV focuses on quality and ethical journalism, thus contributing to a better understanding of national positions in Brussels and the EU institutions.

In order to avoid any vulnerability and pressure EURACTIV Bulgaria is legally based in Brussels. It is published by Georgi Gotev, a Bulgarian and Belgian national living in Brussels, who is also the Senior editor of EURACTIV.com.

EURACTIV Bulgaria builds two media projects –BulgarianPresidency.eu and EUelectionsBulgaria.com having kept their main authors in the following positions: Krassen Nikolov as a senior editor of EURACTIV.bg and Valia Ahchieva, a well-known investigative journalist. The renowned TV journalist Antoaneta Nikolova also joined the ranks this year. The team is also supported by the junior journalist and translator Kalina Angelova.

EURACTIV Bulgaria builds on the original business model of the EURACTIV.com based on corporate sponsoring, EU projects and event organization, including round tables and conferences. The sustainable business model of the media ensures independent journalism and free content.

Sponsorship allows in-depth journalistic coverage of topics of interest to the sponsor, with full editorial independence. Policy stakeholder conferences and round tables attract high-level panelists and audience, thanks to the professionalism and quality associated with the EURACTIV.com brand. Moderators with relevant expertise and a 20-year event management experience make us a reliable and trusted partner.

Based on the experience of EURACTIV.com, EURACTIV Bulgaria aims to spark and nourish policy debates among stakeholders, including government, business, and civil society. EURACTIV Bulgaria covers policy processes upstream of decisions, summarising the issues without taking sides. The website stays away from politics, but clearly expresses pro-European positions when confronted with populist and Eurosceptic views.

EURACTIV.bg delivers the best content of EURACTIV.com to the Bulgarian audience, while at the same time focuses on Bulgaria, with news and content both from the European institutions and from Sofia. The best articles in EURACTIV Bulgaria are translated into English and published with EURACTIV.com.

Due to the specific media environment in Bulgaria, EURACTIV.bg gives priority to investigative journalism, fact-checking and fake news exposure. The news outlet also focuses on the rule of law, foreign investors’ issues and media freedom in Bulgaria.

EURACTIV.bg is supported by a Board of Directors since 4 February 2020. The key role of the Board is to assist the publisher in defining the strategic objectives of the media. It also promotes the role of EURACTIV Bulgaria as a competent, objective and independent media providing reliable and timely information and analysis from Bulgaria and the European Union.

Ivailo Kalfin, Chairman of the Board of Directors, has served twice as Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs, Labour and Social Policy and as Member of the European Parliament. Members of the Board also include Gergana Passy, former Minister for European Affairs, EU Digital Ambassador and Julian Popov, former Minister of Environment, Senior Policy Adviser of the European Climate Foundation.

SEGA daily and Dnevnik are EURACTIV Bulgaria’s media and project partners.

EURACTIV.bg shares the editorial mission and editorial charter of EURACTIV.com. As an investigative journalism media outlet, EURACTIV Bulgaria adheres to the EU Directive for the protection of persons reporting on breaches of Union law, commonly known as the EU Whistleblower Protection Directive. Vacancies are advertised publicly on the EURACTIV Jobsite platform and recruitment will be made on an anti-discrimination basis.

EURACTIV Bulgaria allows other media outlets to publish one article per week, with a proper citation and a hyperlink. Any subsequent publications would require explicit permission. Contact us: gggotev@gmail.com , krassssen@gmail.com

Disputes are to be settled according to Belgian law.