Комисията: Наясно сме с положението с качеството на въздуха в България

Въздухът в София през зимата може да се види и схруска. [Дневник, Юлия Лазарова]

Европейската комисия изпрати писмен отговор на запитване на EURACTIV относно влошеното качество на въздуха в много градове в България и особено в столицата.

Комисията потвърждава, че е в течение с положението с качеството на въздуха в България и припомня, че в миналото е предприемала решителни действия. По-специално Комисията даде България на съд за превишаване на нивата на фините прахови частици (PM10) и серен диоксид (SO2). Съдът на Европейския съюз установи през 2017 г., че България не успява да защити гражданите си от лошото качество на въздуха.

(През юли 2019 г. Комисията предяви иск към България във връзка с това съдебно решение.)

В писмото се припомня законодателството, което е в сила. Директивите за качеството на атмосферния въздух (2008/50 / ЕО и 2004/107 / ЕО) определят стандарти за качество на въздуха, които се прилагат през цялата година за защита на здравето на гражданите. Те включват средни годишни гранични стойности, както и дневни и часови гранични стойности. Метеорологичните условия могат да имат отрицателно въздействие върху качеството на въздуха, но стандартите, определени в директивите, трябва да се спазват независимо от сезона. Например, дневната пределна стойност за прахови частици (PM10) от 50 микрограма на кубичен метър може да бъде надвишена само до 35 дни в годината, независимо от сезона, през която настъпват тези дни, пише Комисията.

Припомня се, че в своето съобщение от 2018 г. „Европа, която защитава: чист въздух за всички“ (COM (2018) 330), Комисията очерта своите действия за подобряване на качеството на въздуха в Европа, включително практически инструменти за прилагане от страна на национални, регионални и местни власти, включително финансиране, както и наказателни действия, когато това е необходимо.

Това съобщение за първи път поставя цели по отношение на фините прахови частици. „До 2019 г. държавите членки трябва да разработят национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, така че да могат да спазят своите ангажименти за намаление на емисиите“, е записано в Съобщението.

В писмото до EURACTIV се изтъква също, че в рамките на Европейската Зелена сделка (COM (2019) 640), Комисията ще извлече поуките от оценката на действащото законодателство за качество на въздуха (проверка на годността на Директивите за качество на атмосферния въздух SWD (2019) 427). Тя също така ще предложи да се засилят разпоредбите относно плановете за наблюдение, моделиране и качество на въздуха, за да се помогне на местните власти да постигнат по-чист въздух. Също така, Комисията ще предложи да преразгледа стандартите за качество на въздуха, за да ги приведе в по-голяма степен с препоръките на Световната здравна организация.