Как покривните соларни системи ще заменят газовите котли

РАЗГРАНИЧАВАНЕ: All opinions in this column reflect the views of the author(s), not of EURACTIV Media network.

Държавите-членки на ЕС трябва да осъзнаят, че пътят към устойчива, справедлива и независима енергийна система е този, който включва гражданите и общностите в широк мащаб. [Shutterstock / BELL KA PANG]

Търсенето на покривни фотоволтаици от страна на гражданите бързо нараства и правителствата трябва да се намесят чрез стимули и по-добри процедури за издаване на разрешителни, пише Седа Орхан.

Седа Орхан е координатор на кампанията за възобновяема енергия в Мрежата за действие за климата (CAN) в Европа, водеща коалиция от неправителствени организации.

В новата Стратегия на ЕС за слънчевата енергия, публикувана от Европейската комисия миналата седмица, се казва: „панел по панел безкрайната енергия на слънцето ще ни помогне да намалим зависимостта си от изкопаемите горива“. Какво тогава отнема толкова време на държавите-членки на ЕС да приемат покривните фотоволтаични системи?

Случилите се трагични събития ни напомнят за това как ни се отразява зависимостта от изкопаемите горива. От наводнени села, продължителни суши, горски пожари и войни – тези нещастни, но важни напомняния стават все по-чести и по-опасни.

Страните от ЕС трябваше да се откажат от руския газ и изкопаемите горива, както и от всички изкопаеми горива като цяло, още преди години в името на климата, околната среда и мира.

За щастие технологичните възможности за преминаване на Европа към по-безопасна, изцяло възобновяема енергийна система са налице. Една такава технология е фотоволтаичната, която може да се инсталира на покривите на жилищни, обществени и търговски сгради.

Разгръщането на фотоволтаичните системи на покривите в държавите-членки на ЕС ще бъде от основно значение за намаляване на сметките за енергия, създаване на много достойни работни места и развитие на сигурни енергийни доставки за Европа, независими от руския изкопаем газ.

Предложението на Комисията за задължително въвеждане на соларни инсталации върху сградите е стъпка в правилната посока. Въпреки това е закъсняло, особено като се има предвид повишеният интерес към слънчевите покриви, след като сметките за енергия започнаха да растат.

Сроковете за задължителното инсталиране на фотоволтаични инсталации на всички нови сгради, когато това е технически възможно, трябва да бъдат удължени до 2025 г. Освен това от 2025 г. нататък трябва да се въведе задължително инсталиране на фотоволтаични системи на съществуващите сгради като част от стратегиите за цялостно обновяване.

Това ще допринесе изключително много за усилията на ЕС в Европа да се съобрази с Парижкото споразумение и да задържи повишаването на температурата под 1,5°С.

Това оставя топката в полето на държавите-членки, като правителствата трябва да приемат ключови мерки за широкомащабно разгръщане на покривните фотоволтаични системи. Неотдавнашно проучване, публикувано от CAN Europe, обаче установи, че нито една държава-членка на ЕС, не разполага с напълно адекватни политики за осигуряване на необходимото разгръщане на покривните фотоволтаични инсталации.

В краткосрочен план правителствата трябва спешно да отстранят националните икономически, политически и административни пречки, които могат да попречат на разгръщането на покривните фотоволтаични системи.

Държавите-членки на ЕС, трябва да осъзнаят, че пътят към устойчива, справедлива и независима енергийна система включва гражданите и общностите в голям мащаб. Общественото търсене на покривни фотоволтаични инсталации бързо се увеличава с всяка изминала година, тъй като хората все повече желаят да произвеждат, потребяват и дори продават собствената си енергия на своите съседи или на националната мрежа. Енергийните общности предоставят възможност за колективно самопотребление и могат да включват по-уязвими домакинства или собственици на жилища, които не разполагат с достатъчно място на покрива за слънчеви панели.

Хората вече няма да се страхуват от сметката за енергия в края на месеца, тъй като газовите котли постепенно ще бъдат премахнати. Вместо това покривните фотоволтаични инсталации, съчетани с термопомпи, саниране на сгради и подобряване на стандартите за енергийна ефективност, ще спомогнат за намаляване на разходите за енергия и отопление и няма да подклаждат опасни войни или екстремни климатични явления.

Ползите от слънчевата енергия вече не могат да бъдат пренебрегвани и е необходим много по-силен ангажимент към фотоволтаичните системи в държавите-членки на ЕС.

Правителствата трябва незабавно да започнат с въвеждането на слънчевите панели за покриви, като успоредно с това изготвят ясна пътна карта с амбициозни цели, подкрепени от постоянни и задълбочени оценки.

Трябва да се идентифицират и отстранят пречките и затрудненията, които блокират развитието. Процедурите за издаване на разрешителни трябва да станат по-прозрачни, цифровизирани и да отнемат по-малко време.

С наличните средства трябва да се финансират схеми за подпомагане и стимули, които ще доведат до по-голямо разпространение на покривните фотоволтаични системи, както и програми за обучение по възобновяема енергия за квалифицирани монтажници, архитекти, административен персонал и политици. Кампаниите за повишаване на обществената осведоменост трябва да подчертават предимствата на слънчевата енергия и да разсейват всякакви погрешни митове или схващания за технологията.

Прилагането на тези политики и практики във всички държави-членки на ЕС, ще позволи на Европа да постигне годишен ръст от поне 5 милиона нови покривни фотоволтаични инсталации през 2025 г., което ще доведе до ускорен и справедлив енергиен преход далеч от изкопаемите горива.