Еврокомисията отпуска още 280 млн. евро за биоразнообразие

Изменението на климата, приятел или враг на германските лозя? [EPA-EFE | Ronald Wittek]]

Разгарът на пандемията няма да промени приоритетите на евроинституциите. Биоразнообразието отново е на дневен ред, защото е част от възстановителния процес след здравната криза. Природата дава възможности и на предприятията: половината от световния брутен вътрешен продукт – 40 трилиона евро, зависи от природата.

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет за повече от 120 нови проекта по програмата LIFE. Отделените над 280 млн.евро ще са част от инвестиции на обща стойност близо 590 млн. евро и ще допринесат за постигането на амбициозните цели на проектите по отношение на околната среда, природата и действията в областта на климата. Одобрената сума е с 37 % по-висока от сумата, отпусната през миналата година.

Тази новина дойде на фона на последния доклад на Европейската агенция по околна среда. Оказва се, че въпреки полаганите усилия биоразнообразието в Европа продължава да се влошава. Причините са доста – интензивното селско стопанство, урбанизацията, неустойчивите горски дейности и замърсяването.

Загубата на биологично разнообразие и кризата с климата са взаимозависими. Когато едното се влошава, същото се случва и с другото. Възстановяването на горите, почвите и влажните зони и създаването на зелени пространства в градовете е от решаващо значение за смекчаване на последиците от изменението на климата до 2030 г. А целите на Брюксел са повече от амбициозни.

Новите проекти ще помогнат за постигане на целите на Европейския зелен пакт, като подкрепят стратегията на общността за биологичното разнообразие и плана за действие на ЕС за кръгова икономика. Според експерти те съдействат за екологосъобразното възстановяване от пандемията от коронавирус и допринасят за превръщането на Европа до 2050 г. в неутрален по отношение на климата континент. Много от тях ще се изпълняват с участието на няколко държави членки.

Приблизително 220 млн. евро са отпуснати за широк набор от проекти в областта на околната среда и ресурсната ефективност, природата и биологичното разнообразие и управлението и информацията, свързани с околната среда; над 60 млн. евро са заделени за финансиране на проекти, насочени към адаптиране към изменението на климата, смекчаване на последиците от него и управление и информация.

В съответствие с договорената през 2010 г. международна цел, Брюксел се ангажира да спре загубата на биологично разнообразие до 2020 г. чрез нова стратегия. Тъй като определеният срок изтича тази година, ЕС възнамерява да приеме нов подход, с който да поднови ангажимента си.

Евродепутатите призовават за постепенно прекратяване на публичните и частните инвестиции в икономически дейности, които са вредни и замърсяват околната среда, например газовите проекти. В същото време те уважават правото на държавите членки да избират своя енергиен микс и подчертават, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика трябва да запази равнопоставеността на предприятията в ЕС и да гарантира, че те остават конкурентоспособни, особено в случай на нелоялна конкуренция от трети държави. За пореден път стана ясно, че държавите членки на общността са на различен етап по отношение на зависимостта си от изкопаемите горива. Според експерти ще трябва да минат доста години преди различията да бъдат заличени.

Затова Европарламентът подкрепи решението на Европейската инвестиционна банка  да посвети 50% от операциите си на действия в областта на климата и устойчивостта на околната среда от 2025 г. нататък. Те предлагат да се използва подходът “отдолу нагоре“, като ЕИБ трябва да насърчава диалога между публичния и частния сектор и да координира сътрудничеството с различни заинтересовани страни.

“За да станат тези цели постоянни, трябва да знаем как да ги финансираме в настоящия контекст, като работим заедно с европейските икономики и предприятия, а не срещу тях. За да постигнем тези цели, трябва да мобилизираме 1 трилион евро през следващите десет години. Признаваме ролята на бюджета на ЕС, политиката на сближаване, регионалната и селскостопанската политика и Фонда за справедлив преход”, коментира Зигфрид Мурешан,  докладчик на комисията по бюджети на ЕП.

Опазването на околната среда помага не само за борбата с измененията на климата, но и да осигури възможност за разкриване на нови работни места в селските региони. Пример в тази насока е възстановяването на торфища и влажни зони.

“Според направената от нас оценка ако искаме да опазим доброто състояние и приспособимост на природата в Европа, както и своето собствено благосъстояние, ще трябва да променим основно начина, по който произвеждаме и консумираме храна, управляваме и използваме горите си и изграждаме своите градове”, коментира директорът на Агенцията по околна среда Ханс Брюнинкс при представянето на доклада на Европейската агенция по околна среда.