“Европейската гаранция за младежта” да обърне внимание на промените в трудовия пазар, съветват експерти

Снимка: [Shutterstock]

Докато новата Европейска комисия обещава да реформира “Европейската гаранция за младежта”, за да я направи по-ефективна в борбата с младежката безработица в ЕС, EURACTIV потърси експерти, които да дадат мнението си как трябва да изглежда бъдещата инициатива.

Заради финансовата криза в Европа безработицата отбеляза драматичен ръст. Ситуацията беше особено трудна за младите хора. С цел да ги подкрепи в интеграцията им към пазара на труда, през 2013 г. ЕС започна “гаранция за младежта”. Инициативата, поета от всички страни в съюза, включва и мерки срещу младежката безработица.

С приключването на програмния период, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен възложи на Никола Шмит, комисарят с ресор работни места и социални права, да адаптира инструмента според настоящата обстановка.

“Трябва да направим повече, за да предоставим на децата и младите хора грижите, образованието и възможностите, от които се нуждаят”, пише фон дер Лайен във възложителното си писмо до Шмит.

Той добавя, че “това беше много полезен инструмент по време на кризата и в много страни допринесе за намаляване на безработицата сред младите хора и ускоряване на достъпа им до пазара на труда”. Според него обаче сега “сме в различна ситуация”.

Младежката безработица остава изключително висока в някои региони на Европа и това трябва да се промени, а Шмит посочи разликата в уменията като основният проблем, с който младите хора се сблъскват.

“Мисля, че всеки млад човек днес, който излиза на пазара на труда, трябва да притежава поне минимално ниво на компютърна грамотност и дигитални умения. Достъпът до тези умения трябва да е възможно най-широк”, подчерта комисарят от Люксембург.

Очаква се Шмит да разкрие пътната си карта за “Социална Европа” във вторник (14 януари), а нова, актуализирана програма за умения се очаква по-късно тази година.

Какво съветват експертите

Социални участници, младежки организации и експерти са на едно мнение за значението на “Европейската гаранция за младежта” в подкрепата на младите европейци, но и за необходимостта от по-нататъшното подобряване на инструмента в бъдеще.

“Европейската гаранция за младежта има за цел да постави младите хора в центъра на създаването на политиката по заетостта по начин, по който синдикатите призовават в продължение на години”, заяви пред EURACTIV Людовик Вут, конфедерален секретар на Конфедерацията на европейските профсъюзи.

“Въпреки това, много млади хора не са виждали положителното въздействие на Гаранцията на практика”, твърди Вут.

Работническите организации “остават в подкрепа” на инструмента и призовават Комисията да го подобри „чрез прилагане на критерии за качество, увеличаване на финансирането и включване на профсъюзите, така че младите хора да имат реална полза чрез качествени и добре заплатени работни места“, заяви Вут.

Цифровото разделение, поляризацията на пазара на труда, технологичната революция и новите форми на полагане на труд моделираха съществуващия трудов пазар. Това са предизвикателствата, които младежите имат пред себе си и върху които „Гаранцията за младите хора“ трябва да се фокусира, заяви пред EURACTIV Клер Дере, програмен ръководител в Центъра за европейска политика.

Тя подчерта необходимостта от “обновяване на механизма”, така че Гаранцията “да отразява и технологичните промени и текущите трансформации”. Дере настоя, че това е „наложително“, както и „насърчаването на адаптивността, самоуправлението и предприемаческите умения”.

“Висококачествено предлагане на работни места и тяхната диверсификация, наблюдение на въздействието и гарантиране, че то е подходящо за всеки отделен човек, са част от целите, които все още изискват полагане на непрекъснати усилия“, аргументира се Дерет.

Според нея, участието на местни заинтересовани страни в разработването и прилагането на инициативата, за да се гарантира, че тя съответства на мястото на прилагане и координацията с други европейски инструменти, са от ключово значение за успеха ѝ.

Младежките организации като „Европейския младежки форум“ твърдят, че Гаранцията трябва да има по-всеобхватен подход и не само да подкрепя заетостта, но и да насърчава социалното включване.

“Европейската гаранция за младите хора” сама по себе си не може да бъде решение за младежката безработица или за социалното изключване в Европа.Тя трябва да бъде част от по-широк и всеобхватен подход за справяне с основните причини за социално и икономическо изключване “, твърди Европейският младежки форум.

В този смисъл организацията моли ЕС да установи обща дефиниция на понятието NEET (млади хора, неангажирани в образование, заетост и обучение) и да събере данни, които биха помогнали за справяне със специфичните им нужди.

Още от 2017 г. “Европейската гаранция за младите хора” поставя особен акцент върху тази категория.

Докато ЕС договаря дългосрочния си бюджет, младежките организации призовават лидерите да финансират в достатъчна степен инструмента и по-специално “Младежката инициатива за заетост”.

В числа

Подобряването на икономическата ситуация в Европа, заедно с усилията, които ЕС и националните правителства са положили в подкрепа на младите хора, са довели до 2,4 милиона по-малко млади безработни в ЕС и 1,9 милиона по-малко младежи, неангажирани в образование, заетост и обучение в сравнение с 2013 г.

Младежката безработица е спаднала от пика си от 24% през 2013 г. до 14,6% през февруари 2019 г., “по-бързо от общата безработица и по-бързо, отколкото макроикономическата тенденция бе предвидила”, заяви Комисията.

Делът на младежите, неангажирани в образование, заетост и обучение в Европа също е намалял, от 13,2% през 2012 г. до 10,3% през третото тримесечие на 2018 г.

Според Европейската комисия, всяка година от 2014 г. насам, повече от 5 милиона души са се регистрирали в проекти в рамките на „Европейската гаранция за младите хора“, а над 3,5 милиона са приели оферти за работа, образование, стаж или професионално обучение, благодарение на програмата.

“Младежката инициатива за заетост”, която отпуска финансова помощ за региони с особено високи нива на младежка безработица – над 25% – имаше бюджет от 6,4 милиарда евро за програмния период 2014-2020 г., който в крайна сметка надхвърли 8,8 милиарда.

Инициативата предостави пряка подкрепа на над 2,4 милиона млади хора в целия Европейски съюз.

Въпреки това, неотдавнашен доклад на Европейската сметна палата обрисува различна картина. Според документа инициативата не е отговорила на очакванията и не е успяла да разреши все още критичния за Европа въпрос.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС Европейската комисия предложи “Младежката инициативата за заетост” да се интегрира в “Европейския социален фонд – Плюс”, като част от политиката на сближаване на ЕС, чиито бюджет, по предложението на ЕК, възлиза на 101,2 мрлд. евро.

Според регламента, представен от Комисията, държавите членки с процент на младежи, неангажирани в образование, заетост и обучение над средния за ЕС през 2019 г. ще трябва да отделят поне 10% от своя дял от “Европейския социален фонд – Плюс” за подпомагане на младежката заетост.