Екоминистерството е виновно за наказателната процедура заради “Натура”

За сериозни пропуски, свързани с мрежата НАТУРА 2000, се разбра от одит на Сметната палата. Заради действията на министъра на околната среда при обявяване на защитени зони е стартирала и процедура от ЕК срещу България. Заповедите са издавани до шест години от получаване на одобрение от ЕК. Това е причина и от ЕК да бъде стартирана процедура за нарушение за неизпълнени изисквания. Няма и заповеди за обявяване на 211 защитени зони с определени конкретни/специфични цели на опазване и мерки за предотвратяване.

Това са част от заключенията на Сметната палата от одита на изпълнението “Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата” за периода от началото на 2016 г. до клая на 2018 г. Одитът е приет от Сметната палата на 11 декември и е достъпен на сайта й.

Министърът на околната среда Нено Димов подаде оставка от ареста. Премиерът Борисов веднага я прие. [в. "Сега"]

В него се казва още, че при изграждане на мрежата НАТУРА 2000 се наблюдават пропуски в действията на Министерството на околната среда и водите, които са довели до значително забавяне. Става дума за пропуски в хармонизирането на националното законодателство и непълно транспониране на изисквания от Директивата за местообитанията и от Директивата за птиците, няма стратегическа рамка на дългосрочна политика с национални цели на опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие. Министърът на околната среда не е изпълнил задължението си да изготвя Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Национален план за опазване на биологичното разнообразие.

Според Сметната палата организацията за управление на мрежата не е ефективна, защото отговорностите в минестерството са неясни, няма работещ механизъм за ефективна комуникация и координация между участващите органи и субекти на национално, регионално и общинско ниво, неправителствения сектор. Сметната палата отчита още, че не са изпълнине много от мерките предвидени по Приоритет 1 „Управленско планиране на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000“ в НПРД, което възпрепятства активното управление на зоните от мрежата. Не е изградена система за мониторинг и оценка на изпълнението на НПРД, което създава риск за постигане на набелязаните цели и приоритети. При финансиране на изпълнението на мерките не е осигурена надежднауправленска информация, която да дава възможност за обективна оценка и прозрачно отчитане на публичните разходи и резултата от тях.

Изградените системи за мониторинг, контрол и докладване на състоянието на мрежата не са достатъчно ефективни, пише още в одита. Сред причините за това е, че няма създаден ред за годишно отчитане на състоянието на биологичното разнообразие и докладване за състоянието на защитените зони от НАТУРА 2000.

Сметната палата дава 9 препоръки на министъра на околната среда да отстрани пропуските си. Две препоръки има за земеделския министър.