ЕК си поставя високи икономически цели за 2022 г.

Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен. [Alexandros Michailidis]

Изтекъл документ, видян от EURACTIV, показва плановете на Европейската комисия за икономическите и социални политики през 2022 г. Акцентът ще е върху по-справедливото данъчно облагане и по-нататъшната интеграция на капиталовите пазари на ЕС.

Европейската комисия планира да предложи две отделни данъчни директиви през 2022 г., в съответствие с текущия процес за по-справедливо облагане на корпоративната печалба. Тази мярка се обсъжда в момента в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и в Г -20.

Първата директива се отнася до прилагането на споразумението на ОИСР за минимално ефективно данъчно облагане на бизнеса. Очаква се страните от организацията да договорят минимална ефективна данъчна ставка от около 15% от корпоративната печалба през следващите месеци.

Изглежда Комисията смята, че е необходима нова директива, за да се гарантира последователно прилагане на предстоящото споразумение на ОИСР. В изтеклия документ Комисията посочва, че директивата ще включва задължение за големите мултинационални компании да публикуват своите данъчни ставки. Според документа предложението за тази директива трябва да бъде прието през февруари 2022 г.

Втората директива има за цел да приложи глобалното споразумение на ОИСР за преразпределение на данъчните права, по-известно като „цифров данък“ в Европа. Това споразумение, ако изобщо се реализира, ще позволи на държавите да облагат с данъци частта от печалбите на големите международни компании, които са спечелени в юрисдикцията на тези страни.

ЕК смята, че новата директива е най-доброто средство за осигуряване на последователно прилагане на споразумението на ОИСР в ЕС. Очаква се предложението да бъде прието през третото тримесечие на 2022 г.

Сроковете за приемане на двете  директиви обаче силно зависят от преговорите на ниво Г -20 и ОИСР.

Достъп до финансиране на малки и средни предприятия 

Комисията иска да улесни достъпа на малките и средни предприятия в Европа до финансиране, като преразгледа Закона за регистрация на МСП.

„Целенасоченото опростяване на съществуващите правила ще намали разходите за спазване на изискванията ще премахне значителна пречка, която досега ги възпрепятстваше да се възползват от публичните пазари“, се посочва в документа.

Европейските компании са силно зависими от заемите от банки, където често се сблъскват неизгодни условия. Това отдавна тревожи политиците в ЕС. В САЩ, напротив, бизнесът има  по-лесен достъп до капиталовите пазари.

Документът ще бъде публикуван за обществена консултация през ноември и Комисията очаква да приеме предложение през септември 2022 г.

Хармонизиране на законите за несъстоятелност

Друга пречка за по-доброто функциониране на европейския капиталов пазар е несъответствието между националните закони за несъстоятелност. „Ефективните закони за несъстоятелност са сред ключовите критерии за инвеститорите да решат дали да вложат парите си зад граница“, се посочва в документа на Комисията.

Сближаването на законите за несъстоятелност би улеснило ценовите рискове. Това от своя страна би подобрило предсказуемостта и би направило по-привлекателно за банките и инвеститорите да финансират европейски компании.

Ето защо Комисията планира да приеме предложение през юни 2022 г. за хармонизиране на някои аспекти от законодателството в областта на несъстоятелността. Все още не е решено дали Комисията ще направи това чрез законодателна инициатива.

Образователен пакет

През януари 2022 г. Комисията планира да приеме предложение за европейската стратегия за университетите и препоръка  за по-задълбочено и устойчиво международно сътрудничество във висшето образование.

Стратегията трябва да помогне на европейските университети да бъдат по-конкурентоспособни, нещо, което Комисията счита за „особено важно в ерата след Брекзит“. Освен това стратегията има за цел да ускори институционалната трансформация на университетите.

Комисията иска да премахне бариерите пред международното сътрудничество между университетите. Например, трябва да се подобри работата по рамката за „европейска степен“, която да бъде призната навсякъде, като същевременно се гарантира високо качество на образованието.

Авариен инструмент за единния пазар

Брюксел също така възнамерява да повиши устойчивостта на европейската икономика към бъдещи кризи чрез прилагане на авариен инструмент за единния пазар.

„Като извлякохме поуки от сегашната криза, смятаме, че аварийните инструменти ще създадат гъвкав, прозрачен и координиран механизъм за реагиране, който гарантира солидарност в отговор на криза в ЕС и функционирането на единния пазар“, се казва в документа.

Според Комисията инструментът „ще защитава функциониращите вериги на доставки и достъпа до услуги и стоки от първа необходимост. Предложението за този авариен инструмент трябва да бъде прието от Комисията в началото на 2022 г.