ЕС ще защити 30% от биоразнообразието на сушата и в морето

Биоразнообразието намалява в Европа, а земеделието и изменението на климата допринасят за това. ЕС планира да защити 30% от сушата и морето, за да спре тази загуба.

Срещата на върха на ООН за биологичното разнообразие наближава, а 2021 г. е определена като година на биологичното разнообразие. Като част от своя принос, Европейската комисия подготвя законодателство за въвеждане на правна защита за 30% от сушата и морето в Европа.

На срещата на върха на ООН в Китай, насрочена за май тази година, ще бъдат обсъдени глобални действия за биологичното разнообразие, като Европейският съюз ще популяризира идеята за Парижкото споразумение за биологичното разнообразие.

Тази среща идва в критичен момент за световната природа. Учените предупредиха, че един милион от осем милиона вида са застрашени от изчезване.

В Европа последният доклад за състоянието на природата, публикуван през октомври 2020 г., предупреждава, че биологичното разнообразие е в критичен спад. Докладът, изготвен от Европейската агенция за околна среда, показва, че над 60% от видовете имат “лош” статут, като най-застрашени са рибите и земноводните.

Защита на 30% от сушата и морето

Европейската комисия има за цел да запази биоразнообразието със своята стратегия, която трябва да отключи 20 милиарда евро годишно за финансиране на опазването на природата.

Той също така цели законно да защити 30% от сушата и морето до 2030 г. Само 14 от 27-те страни от ЕС се присъединиха към тази цел на срещата на върха на “Една планета” през януари.

Към момента защитата на биологичното разнообразие в ЕС се разглежда в рамките на програмата за опазване на природата Натура 2000, която обхваща около 18% от сушата в ЕС и 10% от морето.

Словения и Хърватия защитават близо 40% от сухоземните земи, докато Дания, Швеция и Латвия изостават с около 10%.

Двадесет и една от 27-те държави в ЕС са крайбрежни, с различни нива на защитено пространство.

Загуба на биологично разнообразие в Европа

Защитените от Натура 2000 зони осигуряват жизненоважни местообитания за европейския живот и живот.

Но биологичното разнообразие е под нарастващ натиск заради изменението на климата, замърсяването и земеделието. В Европа 1677 от 15 060 вида са застрашени от изчезване.

Директивата за местообитанията на ЕС защитава 1389 вида и 233 местообитания. Въпреки това държавите-членки съобщават за подобрения само за 198 вида и местообитания, според доклада за състоянието на природата.

Напредъкът не е достатъчен за постигане на целите на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2020 г. – нито директивата за птиците, нито директивата за местообитанията са постигнали целта си. Така че амбициозните цели на стратегията до 2030 г. трябва да бъдат придружени от реално прилагане, за да има резултат.

Опрашители

Загубата на биологично разнообразие е сериозна грижа както за околната среда, така и за икономиката. Опрашването на растителни култури, пречистването на водата, защитата от наводнения и намаляването на въглеродния отпечатък струват около 125-140 трилиона долара всяка година. Това е повече от един и половина пъти над глобалния БВП, показва проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Опрашителите също са от съществено значение за околната среда и отраслите, базирани на нея. По-малко опрашители означават, че много растителни видове биха намалели или изчезнали напълно.

В Европа основните опрашители са пчелите и мухите. Пестицидите и други заплахи обаче доведоха до драстично намаляване на техния брой.

“Качеството ни на живот и нашето бъдеще  зависи от многото “услуги”, които природата предоставя безплатно. Опрашването е една от тези невидими, но безценни услуги, така че е много притеснително да научим, че някои от нашите най-добри опрашители са изложени на висок риск “, каза Вирджиниус Синкевичюс, еврокомисар по околната среда, океаните и рибарството.

“Ако не се справим с причините за намаляването на дивите опрашители и не действаме спешно, за да ги спрем, ние и нашите бъдещи поколения ще платим много висока цена“, добави той.

Ключов натиск

Според доклада за състоянието на природата има 67 000 индивидуални заплахи върху биологичното разнообразие. Най-страшната заплаха за местообитанията и видовете идва от селското стопанство. Разрастването на градовете, развлекателните дейности, неустойчивото горско стопанство и замърсяването също оказват влияние върху природата.

Въпреки значителните усилия на държавите-членки и някои подобрения, биологичното разнообразие в ЕС продължава да намалява и се сблъсква с влошаващи се тенденции от промени в използването на земята и морето, прекомерната експлоатация и неустойчиви практики на управление. Други проблеми са модификация на водния режим, замърсяване, инвазивни чужди видове и климатичните промени.