Предлагат обвързване на земеделските субсидии с трудовите права

Субсидиите за земеделие вече ще зависят от спазването на основните екологични стандарти, но общественото здраве и хуманното отношение към животните, спазването на човешките и трудовите права нямат роля при разпределянето на директните плащания. [SHUTTERSTOCK]

Продължаващият дебат за включването на разпоредби за правата на работниците в реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) се разгорещи след като повече от 300 европейски организации публикуваха писмо, в което настояват за социална обвързаност.

В писмото, публикувано в сряда, се казва, че директните плащания трябва да зависят от спазването на адекватни условия на труд и заетост съгласно съответните колективни трудови договори. Това включва националното законодателство и законодателството на ЕС, както и конвенциите на Международната организация на труда.

Субсидиите за земеделие вече ще зависят от спазването на основните екологични стандарти, но общественото здраве и хуманното отношение към животните, както и спазването на човешките и трудовите права нямат никаква роля при разпределянето на директните плащания.

Условията при които се трудят работниците в селскостопанския сектор са едни от „най-предизвикателните и несигурни“ в икономиката на ЕС, според авторите на писмото, които подчертават високите нива на злоупотреби и експлоатация на труда.

Най-малко десет милиона души са заети в европейското селско стопанство, главно като сезонни, дневни или почасови работници, като 61,2% от заетите със земеделие са с неформална заетост.

Важността на труда на хората, които произвеждат селскостопанските храни, стана очевидно по време на пандемията, затова евроинституциите и националните правителства определиха тези работници като „основни“. Въпреки това признание, практическият опит на много земеделски работници остава „борба, лишения и нарушаване на човешките права“, казват подписалите документа.

„Нечовешките условия на труд, лошите заплати, дългото работно време, високият процент на недеклариран труд и жилищата без елементарни условия са само част от ежедневните трудности, с които се сблъскват земеделските работници в Европа“, се посочва още в писмото и се добавя, че те често представляват форми на „модерно робство”.

Кристиян Брагасон, генерален секретар на Европейската федерация на профсъюзите на храните, земеделието и туризма, заяви, че е „неприемливо, че зачитането на правата на човека и трудовите права не играе абсолютно никаква роля при разпределянето на директните плащания по ОСП на ЕС, особено когато тази програма получава една трета от общия бюджет на ЕС“.

„Правата на работниците не са бюрокрация. Без зачитане на трудовите стандарти ОСП никога няма да бъде наистина устойчива“, добави Брагасон, който е един от подписалите писмото.

„Отвъд правомощията на ОСП“

На фона на нарастващите призиви за включването на обвързването на директните плащания с условията на труд в реформата на ОСП, социалната обвързаност се оказва трънлив въпрос в продължаващите преговори между страните от ЕС и Европейския парламент.

Парламентът предложи твърда подкрепа за включването на социалните условия, като гласува поредица от изменения през октомври за формата на ОСП след 2020 г., които включваха задължителни препратки към „социалната обвързаност“.

Предложената условност ще обхваща различни области като работно време, здраве и безопасност и жилища за всички работници, заети в селското стопанство, включително мигранти

Същото обаче не може да се каже за Съвета на ЕС.

На заседание на специална комисия по земеделие в понеделник източник от ЕС каза пред EURACTIV, че почти всички държави-членки са повдигнали въпроси за включването на социалните условия в реформата на ОСП.

Основните им възражения включват факта, че това не е било в първоначалното предложение на Комисията, както и че предложението попада извън правомощията на ОСП, която вече е предмет на екологични условия.

Сред най-големите противници на включването на социалните условия са Унгария, България, Хърватия, Чехия и Литва.

Досега има три внесени варианта за включване на социалните условия в реформата на ОСП.

Те включват: определяне на социалната обусловеност (с наказания) в зависимост от решенията на съда, включване на глава за социалната обусловеност в националните стратегически планове и разработване на специфична разпоредба за условията за изпълнение, която Комисията ще проверява, преди да одобри националните стратегически планове.

Изглежда, че нито един от вариантите, които в момента се обсъждат, няма явно мнозинство сред министрите на земеделието в ЕС.

По същия начин асоциацията на земеделските производители в ЕС  наскоро предупреди EURACTIV, че предложенията за включване на правата на работниците в ОСП могат да бъдат проблематични.

Пауло Гувея, главен съветник по политиките в асоциацията, заяви, че е „много загрижен, че настоящият процес на реформа на ОСП ще увеличи бюрокрацията и административната тежест за земеделските производители“, като подчерта, че „социалната обвързаност не трябва да бъде свързана с трудовите права и / или заплати / заплати”.

„Трудовите права вече са установени на национално ниво чрез законодателство или колективно договаряне, така че не е необходимо да се налага допълнителна тежест върху работодателите на ниво ЕС“, каза той.