Регионите и местните власти се готвят за трудни времена

Разходите нарастват заради здравната криза. [Marian Weyo/shutterstock]

Съвместно проучване, проведено от Европейския комитет на регионите и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, показва, че регионалните правителства в целия ЕС се готвят за трудни времена. Причината е, че им липсват технически средства и разполагат с оскъдни финансови ресурси.

Пандемията има “дълбоко въздействие върху регионалните власти“ в ЕС, според съвместното проучване. То има за цел да измери въздействието на пандемията върху управлението, финансите и плановете за възстановяване на местно и регионално ниво.

От 300 представители на регионални, междинни и местни власти от 24-те държави-членки на ЕС, участвали в проучването, 86% очакват отрицателно въздействие върху техните разходи. Регионите са засегнати от това, което докладът нарича “опасен  ефект на ножицата“.

Докато разходите нарастват в резултат на здравната криза, най-вече заради социалните услуги (+ 65%), социалните помощи (+ 59%) и подкрепата за малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, приходите се очаква да спаднат с около 90%, особено от данъци.

В отговор на липсата на финансови ресурси 24% от представителите на регионалните и общинските власти, обмислят да вземат нови заеми, за да могат да се справят с кризата, докато 13% вече са кандидатствали за допълнително финансиране от Брюксел.

“За да се управлява непосредственото въздействие на кризата заради COVID-19 и последствията от нея, непрекъснатата подкрепа за регионите и общините е от съществено значение“, се казва в доклада.

Според проучването “ръководствата на провинциите изпитват големи трудности при управлението на здравната криза“. Липсата на технически средства и оборудване не само създава затруднения за преобладаващото мнозинство от анкетираните (87%), но също така се оплакват от липса на финансови ресурси (76%) и недостатъчна координация с други нива на управление (71%).

Възстановяването обаче може да бъде и възможност за регионалните правителства да предефинират своите приоритети за бъдещето си развитие.

Запитани за приоритетите си, регионалните и местните власти призовават най-вече за по-достъпни и качествени основни услуги (76%). Но също така и за по-голяма устойчивост на региона (69%) и намаляване на цифровите разделения между регионите (68%).

Повече от две трети от респондентите също подкрепят прехода към устойчива, нисковъглеродна икономика за формиране на дългосрочни стратегии за регионално развитие, но само половината от тях планират да използват стратегии за  популяризиране на зелена политика.

В този контекст докладът подчертава “че е от решаващо значение регионалните правителства да използват по най-добрия начин стратегиите за възстановяване, като интегрират в тях зелените и климатичните приоритети“.